Algemene Voorwaarden

Hondenoppas

Algemene bepalingen

* Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienst

“Oppas Huis & Dier voor honden” van Praktijk Zonneroosje, in het vervolg omschreven als “Hondenoppas”. 

 

* In onderstaande tekst wordt met “ik” of “Praktijk Zonneroosje” hetzelfde bedoeld, namelijk de onderneming Praktijk Zonneroosje. Sabrina van Ruiten geeft als persoon uitvoering aan Praktijk Zonneroosje. In het geval van Hondenoppas is naast Sabrina, ook Migo de hond aanwezig bij het oppassen.

 

* In onderstaande tekst wordt met “je”, “jou”, “eigenaar/verzorger” of “het baasje” bedoeld de cliënt die de dienst “Hondenoppas” afneemt van Praktijk Zonneroosje.

 

* De dienst Hondenoppas houdt in dat Praktijk Zonneroosje past op het huis en de hond(en) van de cliënt. Oppas is mogelijk door het hele land.

 

* Oppas is mogelijk voor honden en paarden. Andere diersoorten zijn alléén in overleg mogelijk, omdat mijn hond een sterk jachtinstinct heeft. Het maximum aantal oppashonden is drie, het maximum aantal oppaspaarden is vier. 

  

* Praktijk Zonneroosje richt zich op vakantie-opvang. De dienst Hondenoppas is daarom bedoeld voor mensen die een weekendje weg of met vakantie willen gaan en hun hond(en) goed verzorgd thuis willen laten. 

 

* Elke oppasperiode duurt minimaal een weekend/drie dagen en maximaal een maand. 

 

* Gedurende het gehele jaar kan er Hondenoppas plaatsvinden, met uitzondering van 30 december t/m 2 januari. 

 

* Hondenoppas is erop gericht om de oppashonden een zo prettig en ontspannen mogelijke vakantieperiode te bieden, zodat de eigenaar/verzorger onbezorgd op vakantie kan gaan. 

  

* Zodra de eigenaar/verzorger van de hond(en) contact opneemt met Praktijk Zonneroosje over de dienst Hondenoppas zijn deze “Algemene Voorwaarden Hondenoppas” van toepassing.   

 

* Als er sprake is van oppassen op zowel honden als paarden, dan gelden zowel de “Algemene Voorwaarden Hondenoppas”, als de “Algemene Voorwaarden Paardenoppas”. 

 

* Een oppasperiode is definitief als:

* er een oppasperiode is vastgelegd in de agenda van Praktijk Zonneroosje voor de oppashond(en). 

* Praktijk Zonneroosje de Invulformulieren voor de oppashond(en) retour heeft ontvangen.

* er een kennismakingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden en deze zowel door de eigenaar/verzorger van de oppashond(en) als door Praktijk Zonneroosje goed is bevallen. 

 

Vóór de oppasperiode: 

* De eigenaar/verzorger van de hond(en) kan een oppasverzoek bij Praktijk Zonneroosje indienen via de website, de e-mail of de telefoon. Na deze aanvraag voor oppas bericht Praktijk Zonneroosje aan de eigenaar/verzorger of de gevraagde oppasperiode vrij is. Vervolgens wordt de eigenaar/verzorger gevraagd om het Invulformulier Hondenoppas in te vullen via de website. Dit Invulformulier bevat een vragenlijst en is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de hond(en), het karakter/de aard en de verzorging. Het meesturen van één of meerdere foto's van de hond(en) wordt door Praktijk Zonneroosje erg gewaardeerd. 

 

* Normaal gesproken hoort een kennismaking van tevoren bij de oppasperiode om te kijken of zowel mensen als hond(en) goed samen overweg kunnen.

Een belangrijk onderdeel, want beide partijen horen met een goed gevoel en vertrouwen de oppasperiode tegemoet te zien. Mocht de kennismaking om welke reden dan ook bij één of beide partijen niet bevallen, dan wordt de andere partij binnen twee dagen na de kennismakingsbijeenkomst hiervan op de hoogte gebracht. In dit uitzonderlijke geval zal Praktijk Zonneroosje een heldere argumentatie geven waarom de geplande oppasperiode niet door kan gaan. In alle andere gevallen is de oppasperiode (na de positieve kennismaking) definitief. 

Voor de kennismaking rekent Praktijk Zonneroosje een vergoeding op basis van reiskosten voor het openbaar vervoer in Nederland. In het uitzonderlijke geval dat een kennismaking van tevoren niet mogelijk is, dan wordt er extra tijd genomen aan het begin van de oppasperiode voor uitleg over de normale gang van zaken en overleg. 

 

* Oppashonden zijn sociaal richting andere honden. Mijn eigen hond is sociaal en kan goed overweg met veel verschillende honden. Honden die zich niet sociaal opstellen naar andere honden kan ik helaas niet aannemen, omdat ik mijn eigen hond meeneem bij het oppassen.

 

* Alle honden dienen goed mee te kunnen lopen aan de lijn zonder te trekken. 

  

* Er wordt zoveel mogelijk de normale routine voor de oppashond(en) aangehouden, met daarbij de nodige verzorging, ruimte, aandacht en speelmomenten. 

 

* Er wordt tegemoet gekomen aan alle wensen van de eigenaar voor de verzorging van de hond(en) onder voorwaarde dat deze wensen het welzijn en de gezondheid van de honden respecteren. 

 

* De honden krijgen ruim voldoende beweging. Dit zal in overleg met de eigenaar/verzorger worden afgestemd. 

 

* Het huis wordt netjes onderhouden tijdens de oppasperiode en ook weer netjes opgeleverd. 

  

* Naast het oppassen voert Praktijk Zonneroosje ook andere werkzaamheden uit voor de praktijk. Deze werkzaamheden worden echter zorgvuldig op het oppassen afgestemd.

  

* Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het oppashuis of de oppashond(en). Eventuele dierenartskosten gemaakt voor de oppashond(en) tijdens de oppasperiode zijn voor rekening van de eigenaar/verzorger.

 

* De verantwoordelijkheid van Praktijk Zonneroosje is om zo goed mogelijk voor de oppashond(en) te zorgen, daarbij zorgvuldig de gezondheid en het welzijn in acht nemend en om het huis netjes te onderhouden.

 

* De verantwoordelijkheid van de cliënt is Praktijk Zonneroosje te informeren over de normale procedures voor wat betreft de hond(en) en het huis. Daarnaast mag de cliënt zorgvuldig kennis nemen van alle informatie die Praktijk Zonneroosje terug koppelt tijdens en na de oppasperiode. Informatie en adviezen gegeven door Praktijk Zonneroosje zijn geheel vrijblijvend. Dit betekent dat beslissingen die genomen worden op basis van de oppasperiode van Praktijk Zonneroosje ook geheel in de verantwoordelijkheid van de cliënt liggen. Praktijk Zonneroosje is niet verantwoordelijk voor genomen beslissingen naar aanleiding van de oppasperiode.

  

* Het afzeggen of verplaatsen van een oppasperiode kan kosteloos tot één week vóór de geplande oppasperiode. Het verplaatsen van een oppasperiode kan alleen als er nog geen andere boekingen in de agenda van Praktijk Zonneroosje staan. Als het afzeggen binnen één week vóór de geplande oppasperiode plaatsvindt, is de helft van het geplande oppasgeld verschuldigd. Afzeggingen binnen één week vóór de geplande oppasperiode worden aan Praktijk Zonneroosje doorgegeven middels telefonisch contact of het inspreken van de voicemail via het telefoonnummer 06-27 147 142. 

 

Tijdens de ontvangst, het begin van de oppasperiode:

* Is er persoonlijk contact tussen de eigenaar/verzorger en Praktijk Zonneroosje om (nader) kennis te maken. Daarna vindt er ook een (hernieuwde) kennismaking met de hond(en) plaats. Het is voor de hond(en) heel belangrijk om te zien dat oppas plaatsvindt met goedkeuren van het baasje. Om die reden is het nadrukkelijk uitgesloten dat de eigenaar/verzorger van de hond(en) al op vakantie is, voordat Praktijk Zonneroosje op het oppasadres is gearriveerd.

 

* Heeft er in ieder geval afstemming plaatsgevonden over: voer, water, beweging van de hond(en) en het tijdstip waarop dit plaatsvindt. Daarnaast heeft 

Praktijk Zonneroosje de beschikking over de gegevens van de dierenarts.

 

* Krijgen Sabrina en Migo een slaapplaats in huis toegewezen. 

 

Tijdens de oppasperiode:

* Neemt Praktijk Zonneroosje alleen in noodgevallen contact op met de eigenaar/verzorger van de hond(en), tenzij de eigenaar/verzorger aangeeft prijs te stellen op regelmatige berichtgeving.

 

* Als tijdens het oppassen blijkt dat één of meerdere honden aan de lijn trekken, dan heb ik het recht gebruik te maken van de gentle leader. De gentle leader waarborgt de rust tijdens het uitlaten bij de honden en mijn gezondheid. 

 

Na de oppasperiode:

* Praktijk Zonneroosje verlaat het huis en de hond(en) pas als de eigenaar/ verzorger weer thuisgekomen is. 

 

* Er vindt een informatie-uitwisseling plaats tussen Praktijk Zonneroosje en de eigenaar/verzorger van de hond(en) over hoe de oppasperiode verlopen is. Een korte evaluatie kan daar onderdeel van zijn: wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat voor verbetering vatbaar is van kant van de eigenaar of van Praktijk Zonneroosje.

   

* Oppasperiodes worden gerekend per hond per dag. Bij één hond is het tarief 22 euro per dag/nacht. Bij twee honden is het 25 euro per dag/nacht. Voor drie honden betaal je 27 euro per dag/nacht. Een halve dag oppassen wordt hierbij als een hele dag gerekend! Tijdens de feestdagen geldt een toeslag van 2 euro per dag. Naast het oppastarief, wordt er apart een reiskostenvergoeding gevraagd gebaseerd op het openbaar vervoer in Nederland.

De tarieven van Praktijk Zonneroosje bevatten géén BTW. De reden hiervoor is dat Praktijk Zonneroosje voor de Belastingdienst valt onder de “Kleine Ondernemersregeling of KOR”.

Ben je in het bezit van honden èn paarden (en/of andere dieren), kijk dan voor alle tarieven bij de “Algemene Voorwaarden Paardenoppas”. 

 

* De factuur voor de oppasperiode ontvangt de cliënt binnen vier dagen na de oppasperiode. De normale betalingstermijn voor de cliënt is binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur, met een uitloop tot maximaal een maand. Als de cliënt niet in staat is om de factuur te betalen, dan neemt hij/zij binnen twee weken vanaf de factuurdatum op de factuur schriftelijk contact op met Praktijk Zonneroosje via info@zonneroosje.nl en wordt er een andere betalingsregeling getroffen.

 

* Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over de oppasperiode, laat Praktijk Zonneroosje dit dan schriftelijk weten binnen een week na de oppasperiode. Je kunt het Contactformulier op de website invullen, het Klachtenformulier invullen of een e-mail sturen naar het e-mailadres info@zonneroosje.nl. Je kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure van Praktijk Zonneroosje. 

 

* Algemene Voorwaarden Hondenoppas zijn aangepast per 17-12-2023.

Oppas voor één hond: 22 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten

Oppas voor twee honden: 25 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten

Oppas voor drie honden: 27 euro per dag/nacht, exclusief reiskosten


Praktijk Zonneroosje

Sabrina van Ruiten

Eesterich 11

8722 HD Molkwerum

06-27 147 142

info@zonneroosje.nl

www.zonneroosje.nl